علف ها بی واسطه با خدا سخن می گویند...

چشم دل داشته باش، چشم تن رو همه دارن.

چاه زندگی.

[ 93/04/31 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان
خدايا !

من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند

و پناه مى برم به تو از آنچه تو را بيازارد

و از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم

و نافرمانى تو نکنم

اى بخشنده سائلان !

[ 93/04/31 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

وقتی دوست داری بعضی ها رو با دستات خفه کنی!!!!

[ 93/04/30 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

خدایا

در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان

و از هر عیب پاک ساز

و دلم را در آزمایش رتبه دلهای اهل تقوی بخش,

ای پذیرنده عذر لغزشهای گناهکاران

[ 93/04/30 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز بیست و دوم ماه رمضان
خدایا

بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت

و فرود آر برایم در آن بركاتت را

و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت

و مسكنم ده در آن وسط‌هاى بهشت

اى اجابت كننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان.

[ 93/04/29 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]