علف ها بی واسطه با خدا سخن می گویند...

چشم دل داشته باش، چشم تن رو همه دارن.

مهر جاهل را چنین دان ای رفیق کژ رود جاهل همیشه در طریق
http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-02/03/13920203105132468421313.jpg

[ 93/06/24 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

وقتی من دیگه پدر بزرگ ندارم
http://www.rhc.ac.ir/Images/News/%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7/rtttt.jpg

[ 93/06/15 ] [ 14 ] [ م... ]

[ ]

ماه من بیا. ماه ناز من. ماه خوب من.
http://www.pixnaz.info/user_files/image/image1/0.472967001281765794_pixnaz_ir.jpg

[ 93/06/03 ] [ 13 ] [ م... ]

[ ]

خدایا من و آدم کن...
عکس نداره.

[ 93/05/11 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

امسال عجیب احساس می کنم دل تنگش میشم.

[ 93/05/06 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]